วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552

รวมคาถาช่วยเรียนเก่งคาถารวมจิต
อิติ สัมมาสัมพุทธัสสะ มะมะ จิตตัง
เมื่อใดที่จิตเกิดอาการฟุ้งซ่านขึ้นมา ให้ทิ้งคำภาวนาอย่างอื่นเสียให้หมด
กำหนดลมหายใจเข้าออก ว่าคาถานี้ตามสบายๆ กำลังของสมาธิจะรวมตัวได้รวดเร็ว
พระคาถาไหว้ครูอาจารย์ เพื่อส่งเสริมการเรียน
ยันหา ธัมมัง วิชาเนยยะ สัมมาสัมพุทธะเทสิยัง สักกัจจัง
ตัง นมัสเสยยัง อัคคิหุตตังวะ พราหมโณติฯ
คาถาพระอินทร์
(จากหนังสือสมบัติพ่อให้ หน้า207 - 20
สหัสสเนตโต เทวินโท ทิพพจักขุง วิโสทายิ(ท่อง 7 จบ)
อีกอย่างคือเวลาอยู่ในห้องสอบ ให้ลองทำดูก่อน ว่าทำได้ไหม ถ้าไม่ได้ ก็ให้คว่ำกระดาษข้อสอบลง แล้วนึกถึงพระพุทธเจ้า นึกถึงพระอินทร์ ท่องนโม 3 จบ แล้วท่อง "สหัสสเนตโต เทวินโท ทิพจักขุง วิโสทายิ" 3 ครั้ง แล้วหงายกระดาษขึ้นมาดูข้อสอบว่าทำได้หมดไหม ถ้าไม่หมด คว่ำกระดาษไปใหม่ นึกถึงพระพุทธเจ้า นึกถึงพระอินทร์ ท่องนโม 3 จบ แล้วท่อง "สหัสสเนตโต เทวินโท ทิพจักขุง วิโสทายิ" อีก 7 จบ แล้วหงายกระดาษขึ้นมา คราวนี้ไม่ต้องดูแล้ว ให้ตอบตามความรู้สึก ผลก็เป็นไปตามนั้นคาถาเรียนดีมีความจำเลิศ
สักโก โอสะถัง พุทธโกสาจะ ธัมมัง ลังกายัง
สีหะกะฬะภาสา พะหูลาภา พะหูปัญญา พะหูสิงเห ปะสิทธิเมฯ
พระคาถาทำให้ปัญญาว่องไว
ปัญญาจิตตัง สิเนหัง พันธัง สะวาหุมฯ ครบ ๓ จบ
คาถาเสกหมากกินมีปัญญา
โอม เตระอุตตะมัง วะลังวะระ
มาหาปัญโญ สะวาโหมฯ
พระคาถาบริกรรมก่อนเข้าห้องสอบ สมองใส
โอม ปุ ปะ ทะ ลุ ทัน ตา
ปัญญาโมกขัง อะระหัง บังเกิดฯ
คาถาตะกรุดเปิดสมอง
นะโปร่ง นะปุ นะทะลุปัญญา
พระคาถาอิติปิโสรัตนมาลา บทที่ 11
สัญจะยังปาระมิงสัมมา สังขารานังขะยังกัต๎วา
สัญจิต๎วาสุขะมัตตะโน สันตะคามิงนะมามิหังสำหรับบทนี้ ตำรับกล่าวชี้ ว่าดีจริงสำหรับเสกยา ปัญญาดียิ่ง สุดจะหาสิ่ง ใดมาเปรียบปาน
คาถาปัญญาดี
สุ จิ ปุ ลิ (หัวใจนักปราชญ์)
โอมปุปุ ทะลุปัญญา ปัญญาปุปุฯ
ปุปุ ทะลุปัญญา พุทธชักมา พาคิดได้
อัธยังยะ สว่างวะดังดวงแก้ว
โอม ปุปุ ทะลุปัญญาพุทธโลกานุกัมปกาติ
โอมปุปุ ทะลุปัญญา ทะลุโลกา ปัญญาปุปุ
นะ ปะติ ปรุ ลุทันตา พุท ธะ รู ปา เอหิ ปัส สิ โถ
คาถาพระสุนทรีวาณี(คาถาเรียกความจำ)
มุนินทะ วะทะนัมโพชะ คัพภะสัมภะวะ สุนทรี ปาณีนัง สะระณัง วาณี มัยหัง ปีณะยะตังมะนังฯ
นาง ฟ้า คือพระไตรปิฎก อันเกิดจากดอกอุบล คือพระโอฏฐ์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพำนักของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ขอจงยังใจของข้าพเจ้าให้เอิบอิ่มปรีดาปราโมทย์ รู้แจ่มแจ้งแทงตลอดจำได้ซึ่งพระไตรปิฏกทั้งโลกิยะและโลกุตระ หรือเรื่องราวทางโลก-ทางธรรม ให้ทวนกลับมาในห้วงสัญญา ด้วยเทอญฯ
หัวใจมุตโต (ปัญญาแตกฉาน)
มุตโต มุตตัง อะระหังพุทโธ สะหัสสะเนตโต เทวินโททิพพะจักขุงวิโสธายิ
ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บูรพาจารย์ฝ่ายกัมมฐาน
วิธี ใช้ ตั้งจิตระลึกถึงคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ คุณบิดามารดา คุณครูบาอาจารย์ คุณเทวดาคุณพรหม และหลวงปู่มั่นเป็นที่สุด แล้วอธิษฐานดังนี้ ด้วยเดชะอานุภาพบารมีของพระทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้ามีสติปัญญาผ่องใสสามารถ เล่าเรียนหรือทรงจำความรู้ได้ว่องไวคล่องแคล่วแตกฉานแม่นยำ สิ่งใดที่ยังไม่รู้ก็ขอให้รู้แจ้งโดยไว สิ่งใดที่รู้แล้วก็ขอให้จำได้อย่างแม่นยำอย่าได้ลืมเลือนด้วยเถิด สาธุ
คาถาปัญญาดีโบราณ ของหลวงปู่มั่น
(ตั้งนะโม 3 จบ) อะอิงอ้อ อ้อสูตร อ้อเขียน อ้อเรียน อ้อมัด อ้อคัดหัวใจ อ้อไขเห็นดูก อ้อผูกเห็นเงา อ้อเกาเห็นยอด อ้อขอดเห็นใบ นะจำจิต โมจำใจ พุทจำไว้ ทาจำให้ อย่าให้หลงลืม นะโมพุทธายะ (ท่อง 3 จบหรือ 7 จบ)
คาถานี้หลวงปู่ทองฤทธิ์ วัดป่าฉันทนิมิต ซึ่งเดิมท่านเป็นคนปัญญาไม่ดี อายุ 7 ขวบยังอ่านหนังสือไม่ได้ เขียนก็ไม่ได้อีก หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เสกข้าวปั้นให้กินทุกวัน จนท้ายที่สุด หลวงปู่ทองฤทธิ์ กลายเป้นคนที่มีปัญญาฉลาดว่องไว ก่อนหลวงปู่มั่นมรณะภาพ ท่าเขยนใส่ใบลานลอดใต้ถุนให้ หลวงปู่ทองฤทธิ์หลวงปู่ทองฤทธิ์จึงเอาคาถานยี้มอบให้อาจารย์ชินพรทำตะกรุดอ้อป่อง
พระคาถาทะลุปัญญา(หลวงปู่มั่น)
โอม ปุปุ ทะลุปัญญา พุทธรูปปะ เอหิ มะมะ
เป็นพระคาถา ทะลุปัญญา เป็นคาถาที่หลวงปู่มั่นใช้เสกข้าว กิน
ท่านว่ามีปัญญา มาก เป็นพระคาถากินแล้วเจริญปัญญา แคล้วคลาดปลอดภัย
คาถาสารพัดนึก
พระพุทธเจ้า ทานะปาระมี สีละปาระมี เนกขัมมะปาระมี ปัญญาปาระมี วิริยะปาระมี ขันติปาระมี สัจจะปาระมี อธิษฐานะปาระมี เมตตาปาระมี อุเบกขาปาระมี ทานะอุปปะปาระมี สีละอุปปะปาระมี เนกขัมมะอุปปะปาระมี ปัญญาอุปปะปาระมี วิริยะอุปปะปาระมี ขันติอุปปะปาระมี สัจจะอุปปะปาระมี อธิษฐานะอุปปะปาระมี เมตตาอุปปะปาระมี อุเบกขาอุปปะปาระมี ทานะปะระมัตถะปาระมี สีละปะระมัตถะปาระมี เนกขัมมะปะระมัตถะปาระมี ปัญญาปะระมัตถะปาระมี วิริยะปะระมัตถะปาระมี ขันติปะระมัตถะปาระมี สัจจะปะระมัตถะปาระมี อธิษฐานะปะระมัตถะปาระมี เมตตาปะระมัตถะปาระมี อุเบกขาปะระมัตถะปาระมี บารมี ๓๐ ทัศ
อานิสงค์ : สารพัดนึก
สวดให้ปัญญาดี
สัพเพพุทธามหาเตชามหาปัญญามหัพพลา
เตสาหํสิรสาปาเทวันทามิปุริสุตตเม
คำแปล: "พระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้มีเดชยิ่งใหญ่ มีกำลังยิ่งใหญ่
ข้าพเจ้าขอนมัสการพระบาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยเศียรเกล้า"
หมายเหตุ 1.) ความในบทมนต์นี้มีคำที่อ้างถึงปัญญาของพระพุทธเจ้าและนมัสการด้วยเศียรเกล้าซึ่งเป็นการเคารพต่อปัญญาผลสะท้อนอาจจะมีมาช่วยปัญญาของเราได้ 2.) เป็นมนต์ใน "อาฎานาฏิยปริต"
คาถาทิพจักษุ(คาถาตาทิพย์)
นะ มะ พะ ทะ จะ ตุ ระ ภู ตา นัง
อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิติ วัตตัพโพ อาคัจฉาหิ ฯสวด ๕ จบขอนิมิตที่บันดาลโชคลาภแก่ตน อธิษฐานจิต
ตั้งสมาธิขอเห็นชัดเจนในสิ่งที่ปรารถนา
คาถาเพ่งเลขหวย
มะ อะ อุ สี วัง อาจุตตัง พระอะระหัง
จุตติ โลกะอิทังยะธิระ สังฆัง จุตติ จุตติฯ
สวด ๕ จบ ขอนิมิตที่ดี อธิฐานจิตขอเพ่งเห็นในสิ่งที่ดีที่นำโชคลาภมาสู่ตน
คาถาเพ่งนิมิต
อิทธิ ฤทธิ พุทธานิมิตตัง ทิสวานะตังฯ
สวด ๕ จบ ตั้งสมาธิ ตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้เกิดนิมิตที่ดี เห็นในสิ่งที่ดีนำมาซึ่งโชคลาภแก่ตน
คาถาเสี่ยงโชค
อุ เย อะ เยฯ
สวด ๙ จบ เสกเป่าลมออกไปจะมีโชคดีในการเสี่ยงต่างๆ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เชิญแสดงความคิดเห็น krub