วันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2553

การแก้ไข กรรม และความติดขัดต่างๆด้วยตนเองเบื้องต้น

การจุดธูป ขอบารมีพระรัตนตรัย บรรเทากรรม

หาวันว่างๆ ซื้อ พวงมาลัยมะลิ สวยๆ หอมๆสักพวง เทียน ห้าเล่ม( เทียนหนักบาท เทียนขี้ผึ้งแท้ ) ธูป 30 ดอก เงิน 30 บาท วางของทั้งหมดใส่บนพาน 1 พาน
จากนั้น ชำระร่างกาย แต่งกายให้สะอาด เสื้อสีขาว
เข้าไปในโบสถ์วัดไหน ก็ได้ แล้วนำของทั้งหมด
ใส่พาน วางลงจากนั้น กราบลงสามครั้ง
จึงสวดตามขั้นตอนนี้
สมาทานศีลห้า
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ 3 ครั้ง
ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กราบพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
สะหวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)
กราบพ่อแม่ ครูบาอาจารย์
มาตา ปิตุ คุณัง อะหัง วันทามิ (กราบ)
คุรูปัชฌายาจาริยะ คุณัง อะหัง วันทามิ (กราบ)
ขอขมาพระรัตนตรัย
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ 3 ครั้ง
อุกาสะ อัจจะโย โน ภันเต อัจจักคะมา ยะถาพาเล ยะถามุฬเห ยะถาอะกุสะเล เยมะยัง กะรัมหา เอวัง ภันเต มะยัง อัจจะโยโน ปฏิคคัณหะถะ อายะติง สังวะไรยยามิ
บทรำลึกคุณ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชา จะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะธัมมะ สาระถิ สัตถาเทวะ มะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวะติ
สะหวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุไนยโย ปาหุไนยโย ทักขิไณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ
จากนั้นให้สวดชุมนุมเทวดา
สัคเค กาเม จะ รูปเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุฯ
พอสวดจบ ให้ กล่าววาจา อธิษฐานดังนี้
ข้าพเจ้า นาย(นส.)..........................สกุล...........................เกิด วัน.............ที่......เดือน................พ.ศ........ตรงกับปี........
ขอมอบกายถวายชีวิต ต่อคุณแห่งพระรัตนตรัย ขอพึ่งบารมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่สถิตอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้ทั้งหมด โปรดช่วยบรรเทาวิบากกรรม ของข้าพเจ้า ในเรื่อง........................................ขอให้เรื่องทีติดขัดนี้บรรเทาลงโดยไว ขอให้มีทางแก้ไข ทางที่ดีขึ้น
(เราติดขัดเรื่องไหน เราก็อธิษฐานเรื่องนั้น เอาเรื่องที่เราติดขัดที่สุดหนึ่งเรื่อง อย่าโลภ หวังแก้ทีเดียวหมด)
จากนั้น ให้นำธูป 30 ดอก ไปจุดปักกลางแจ้ง นอกโบสถ์ ส่วน ดอกไม้ กับเทียน วางไว้ที่บูชาพระในโบสถ์
จากนั้น เงินในพานนำ ไปถวายสังฆทาน หรือไปทำบุญ หยอดตู้ที่วัด แล้วกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรไป
เป็นอันเสร็จพิธี แล้วเรื่องติดขัดท่านจะบรรเทาลงครับ จากนั้นก็ตั้งใจรักษาศีล ตั้งใจสวดมนต์ นั่งสมาธิ อธิษฐานจิตในเรื่องดีๆ ชีวิตคุณจะไม่ติดขัดอีกต่อไปครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เชิญแสดงความคิดเห็น krub